Search form

Mateo 11:8

8Ay nágan na lugud ya we nu siningan kitúni? Tolay ya nakabádu ka napiya? Daya tolay ya napiya ya bad-bádu da, ay balay ári ya pag-agyanán da.