Search form

Mateo 12

Ya mepanggap kadaya kannaw kiya algaw wa aggiimáng

(Mar 2:23-28; Luc 6:1-5)

1Ay akkan nabayág ka panda, ay nanalen de Jesus se datu tù-tùgúdán na ki kammayán, ay Sabado kitun. Ay gapu ta nabisinán datu tù-tùgúdán na, ay nangdut da kadatu dáwa ay se da bùsílán nga kanan. 2Ngamay kane masingan datu Pariseo tu agbùsil da, ay nán da ke Jesus, “Ye sinnam kod daya tù-tùgúdám! Tura da kuwaan ya ipànaw naya lintag tada ki algaw wa aggiimáng!”+ nán da.

3Ay nán na kaggída, “Akkan nu pikam nabása ta, tu kinuwa natu Ari David se datu tolay na kane mabisinán da?” nán na. 4“Ay nawe da mà kitu nengágan ka balay ne Dios, ay se da kanan tu sinápay ya nedátun ke Dios.+ Ay kannaw mà pe kaggída ya mangán kitun nu di daya pappádi yala. 5Ay akkan nu nád pe nabása ta kitu nesur-súrát natu Moses, nga kiya algaw wa panaggiimáng, ay akkan magimáng daya pappádi gapu ki ubra da. Ay akkan da mà wayya nga mapabásul datun! 6Ngamay ikagì kadakayu wa atán kídi ya natù-turáy may daya lin-lintag ki templo. 7Ay akkan nu kuma pabasúlan daya áwan bas-básul, nu ammu nu kuma ngala ya sarut nedi ya nesúrát kitun: ‘Ya agkallà nu kadaya kasittolay nu ya napatag kiyà nga akkan daya dátun nu kiyà,’ nán na. 8Ata iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay ya makammu kiya kurug mepanggap kiya algaw wa panaggiimáng,” nán na.

Tu nangngágas ne Jesus kitu laláki nga nangasa ya íma na

(Mar 3:1-6; Luc 6:6-11)

9Ay se yala nangaw-át te Jesus kitu sinagoga da. 10Uwad laláki kitúni nga nangasa tu isa nga íma na. Ay nagsaludsud da ke Jesus nga nán da, “Meallang nád ya mangágas ki algaw wa aggiimáng?” nán da, áta pagsapúlán da ka ipabásul da kaggína.

11Ay tútu nán ne Jesus kaggída “Kas pangarígan, ya isa kadakayu, ay atán karneru na nga nepisù kiya abbut ki algaw wa aggiimáng, akkan nu nád 'we alà?” nán na. 12“Ay nabà-banor mà ya tolay may iya karneru! Ay túya umannúgut kiya lintag ya mangwa ka napiya ki algaw wa panaggiimáng,” nán na.

13Ay se na nán kitu tolay, “Ùnatam ya ímam,” nán na, ay inùnát kurug natu laláki tu íma na, ay pummiya nga ummán kitu isa nga íma na pe yin. 14Ay datu Pariseo, ay nagkirut da nga nawe se da nagguumomán nu mapaanna ya ammatay da kaggína.

Ya piníli ne Dios nga nebon na

15Ay kane nammuwán ne Jesus idi, ay nagtálaw kitúni. Ay adu datu gummunud kaggína. Ay pinabílag na ngámin datu atán sin-sinakit. 16Ay binílin nada nga akkan da din na iwar-waragáwag ya mepanggap kaggína. 17Ay nàwa idi ta senu mammuwán nga kurug tu kinagi natu Isaias sa pagbàbànánan ne Dios kitun nga nán na kídi:

18“Tú idi ya pinílì a bobonan ku. Aggína ya pà-pàgan ku se aggína ya paganggammán ku pànang pe. Ialúbù ya Ispiritù kaggína, ay aggína ya mangipakammu kadaya akkan Judyu nu mapaanna ya akkan ammabásul ne Dios kaggída. 19Akkan na makisaw-sáwad se akkan naggat ya aggúni na pe. Ay akkan manggat ta magbàbànán nga magìna kadaya kal-kalsáda. 20Ay politán na daya naparpár ra bassáw, ay se pagàngan na pe daya magim-immamátay ya ingki, ka panda kiya di na mapangábà tutu wala ya kinapiya. 21Ay aggína ya namnamáan daya akkan Judyu,”

nán na.

Ya pannakabalin ne Jesus nga mamatálaw kadaya áran

(Mar 3:20-30; Luc 11:14-23)

22Ay se yala uwad da nga nangilbet ka laláki ya pinagúmal se kinúláp daya áran na nagunag kaggína. Ay inagásan ne Jesus, ay díkod nakapagúni se nakasingan tu laláki yin. 23Ay pinagballà datu adu wa tolay. Ay nán da, “Akkan nád tú idi ya gaka tu Ari David nga ittu ya Nebon ne Dios?” nán da.

24Ngamay kane magìna datu Pariseo tun, ay nán da nga summungbát, “Mapatálaw na daya áran a, ta e Beelzebub nga apu daya áran ya mangidde ka pannakabalin na,” nán da nga pamáas ke Jesus.

25Ngamay ammu ne Jesus nu nágan tu lam-lamtan da. Ay tútu nán na kaggída, “Nu magpapátay kampela ngin nin daya tolay kiya isa nga pangiturayán, ay akkan nanáyun yán na pangiturayán. Ay ummán pe, nu magpapátay kampela ngin nin daya tangeliyán onu daya tangabalay, ay akkan da pe ya nanáyun. 26Ay ummán pe nu e Sairu kampela ngin nin ya mamatálaw kadaya pumane kaggína, ay mapaanna lugud ya angngituráy na. 27Ay nu nán nu wa magpatálaw wà kadaya áran gapu kiya pannakabalin ne Beelzebub, ay iinna lugud ya mangidde kadaya pasúrut nu ka pannakabalin da nga mamatálaw kadaya áran, nu akkan e Dios? Ay díkod, daya pasúrut nu kam ya makekagi nga nasábag kayu! 28Ngamay nu gapu ki Ispiritu ne Dios ya ammatálaw ku kadaya ar-áran, ay atán kadakayu win ya angngituráy ne Dios.

29Ata akkan mà wayya malnà naya isa tolay ya balay naya nakulnit nga tolay nu di na pikam punnán na pingílan. Ay nu mapíngil na ngin, ay ittu yanin ya akálà na kadaya kuw-kuwa na.+

30Ay daya akkan na umannúgut kiyà, ay tú dayán daya kumagúra kiyà. Ay ummán pe daya akkan mepagurnung kiyà, ay tú dayán daya magaw-awagwag. 31Ay tú idi ya kagiyan ku kadakayu. Ya mangug-og ke Dios se daya duddúma nga básul, ay mabalin mapakawan dayán. Ngamay ya mangagi ka nadakè panggap kiya Ispiritu ne Dios, ay akkan mapakawan yán. 32Ay mapakawan daya mangagi ka nadakè kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Ngamay daya mangagi ka nadakè kiya Ispiritu ne Dios, ay akkan tutu wala mapakawan yán oray ka áwan panda.”

Ya pakelasínán tada kadaya nadakè se daya namáru wa tolay

(Luc 6:43-45)

33“Napiya nán nu kiya káyu nu napiya ya búnga na, ay nadakè nán nu nu nadakè ya búnga na, áta mammuwán ya káyu kiya búnga na kampela ngin nin,” nán na. 34Ay nán na kadatu Pariseo, “Dakayu wa ummán ka gaka idaw! Atán nád ya makagi nu wa napiya, ay nadakè kayu? Ata nu nágan naya atán ki lam-lammat nu, ay ittu ya makagi nu. 35Ay ya meúni yala naya namáru wa tolay, ay daya napiya nga lam-lamtan na. Ay ummán pe daya nadakè a tolay, meúni da ngala daya nadakè a lam-lamtan da.

36Ay ikagì kadakayu nga nu iya algaw wa angngukum ne Dios, ay ngámin na barabárang nga nakagi daya tolay, ay sungbátan da ke Dios. 37Ata gapu kadaya makag-kagi nu, ay mapabásul kayu onu akkan,” nán ne Jesus.

Pagsapúlán datu Pariseo we Jesus ka pagilasínán da nu aggína ya Nebon ne Dios

(Mar 8:11-12; Luc 11:29-32)

38Ay se yala nán datu duddúma nga magtù-tùgud ki lintag se datu Pariseo, “Misturu,” nán da. “Passingannán nakami mán ka nakas-kasdáaw wa mà-màwa ka pangilasínán mi nga e Dios ya naggayatán naya pannakabalin mu,” nán da.

39Ngamay nán ne Jesus nga summungbát, “Inagdakè nu wa tolay kídi yin na al-algaw. Ay akkan pe kurug ya amminya nu ke Dios. Sap-sapúlan nu ya pagilasínán nu ngamay áwan ya mepassingan kadakayu, nu di tittu ya ummán kitu nagilasínán da kitu Jonas nga pagbàbànánan ne Dios kitun. 40Ata tu Jonas, ay tallu walgaw se tallu gabi na kitu sinay natu abay pànang nga sissida. Ay ummán pe kiyán ya kabayág naya ag-agyán ku kiya lúbù, iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay. 41Ay nu iya algaw wa angngukum ne Dios, ay pabasúlan daya iNineve daya tolay kídi ya al-algaw, áta nakappoli mà datu iNineve kane magìna da tu inagbàbànán tu Jonas ka Nineve. Ay atán nà kiddi yin na natù-turáy may tu Jonas! 42Ay kiyán na algaw pe, ay pabasúlan pe naya katurayán na babay nga maggayát ka adayyu pànang nga kalawagán, daya tolay kadedi ya al-algaw. Ata aggína, oray adayyu pà-pànang tu paggayatán na, ay inumbet ta nanggìna kitu napiya nga isur-súru natu Solomon kitun. Ay atán kídi yin ya natù-turáy may tu Solomon!”

Ya aggulli kammin naya áran kiya nagtaláwan na nga tolay

(Luc 11:24-26)

43“Nu magtálaw ya áran kiya tolay, ay mawe magdàdàdà kiya ir-ir-er nga magsápul ka paginggappán na. Ay nu áwan na nga masmà 44ay nán na kiya uray na, ‘Magulli yà kammin kitu balay ku wa pinanáwan ku,’ nán na. Ay nu magulli, ay se na áwan madatang nga magyán kitu balay na, ay se napiya se nadalus pe, 45ay mawe mangalà kadaya pittu pikam ma kabbulun na nga nadà-dakè may aggína, ay se da magunag ngámin kitu tolay. Ay díkod dumà-dakè ya kapàyanán na. Ay ummán pe kídi ya kàwaán daya tolay kadedi ya al-algaw ta dumà-dakè da pe,” nán na.

Daya bíláng wawwági se ina ne Jesus

(Mar 3:31-35; Luc 8:19-21)

46Ay kitu madama nga magbàbànán ne Jesus kadatu tolay, ay inumbet tu ina na se datu wawwági na nga lalláki. Ay nagyán da ngala kitu lasi, ay piyán da nga amomanán. 47Ay uwad nanguna kaggína nga, “Atán ka lasi nge inám se da wawwágim, ay piyán daka nga amomanán,” nán na.

48Ngamay nán ne Jesus sa sumungbát kaggína, “Inna ya inà se iinna daya wawwágì?” nán na. 49Ay se na ituldu datu tù-tùgúdán na nga nán na, “Tú mà dedi daya mebíláng inà se daya wawwágì,” nán na. 50“Ata oray iinna nga mangwa kadaya piyán ne Ama ka lángit, ay tú dayán daya bíláng wawwágì se inà,” nán ne Jesus.