Search form

Mateo 12:1

Ya mepanggap kadaya kannaw kiya algaw wa aggiimáng

(Mar 2:23-28; Luc 6:1-5)

1Ay akkan nabayág ka panda, ay nanalen de Jesus se datu tù-tùgúdán na ki kammayán, ay Sabado kitun. Ay gapu ta nabisinán datu tù-tùgúdán na, ay nangdut da kadatu dáwa ay se da bùsílán nga kanan.