Search form

Mateo 12:18

18“Tú idi ya pinílì a bobonan ku. Aggína ya pà-pàgan ku se aggína ya paganggammán ku pànang pe. Ialúbù ya Ispiritù kaggína, ay aggína ya mangipakammu kadaya akkan Judyu nu mapaanna ya akkan ammabásul ne Dios kaggída.