Search form

Mateo 12:2

2Ngamay kane masingan datu Pariseo tu agbùsil da, ay nán da ke Jesus, “Ye sinnam kod daya tù-tùgúdám! Tura da kuwaan ya ipànaw naya lintag tada ki algaw wa aggiimáng!” nán da.