Search form

Mateo 12:21

21Ay aggína ya namnamáan daya akkan Judyu,”

nán na.