Search form

Mateo 12:22

Ya pannakabalin ne Jesus nga mamatálaw kadaya áran

(Mar 3:20-30; Luc 11:14-23)

22Ay se yala uwad da nga nangilbet ka laláki ya pinagúmal se kinúláp daya áran na nagunag kaggína. Ay inagásan ne Jesus, ay díkod nakapagúni se nakasingan tu laláki yin.