Search form

Mateo 12:33

Ya pakelasínán tada kadaya nadakè se daya namáru wa tolay

(Luc 6:43-45)

33“Napiya nán nu kiya káyu nu napiya ya búnga na, ay nadakè nán nu nu nadakè ya búnga na, áta mammuwán ya káyu kiya búnga na kampela ngin nin,” nán na.