Search form

Mateo 12:4

4“Ay nawe da mà kitu nengágan ka balay ne Dios, ay se da kanan tu sinápay ya nedátun ke Dios. Ay kannaw mà pe kaggída ya mangán kitun nu di daya pappádi yala.