Search form

Mateo 12:42

42Ay kiyán na algaw pe, ay pabasúlan pe naya katurayán na babay nga maggayát ka adayyu pànang nga kalawagán, daya tolay kadedi ya al-algaw. Ata aggína, oray adayyu pà-pànang tu paggayatán na, ay inumbet ta nanggìna kitu napiya nga isur-súru natu Solomon kitun. Ay atán kídi yin ya natù-turáy may tu Solomon!”