Search form

Mateo 13:12

12Ata dakayu wa atán angngurug, ay maamúngán daya ammu nu, ta senu umadu pànang. Ngamay daya áwan na angngurug, ay mippà oray ya bittì a ammu da.