Search form

Mateo 13:13

13Ay túya gapu na nga pabeg pangárig ya angngikagì kaggída, áta maddi da mà ilasínán ya angngituráy ne Dios oray sisinnán da, ay se maddi da pe ya awátan oray gigìnán da.