Search form

Mateo 13:14

14Ay díkod mapagintutuwán kaggída tu nán natu Isaias nga,

‘Oray maggigìna kayu wala nga maggigìna ay akkan kayu makaáwat. Ay oray singan kayu wala nga singan, ay akkan kayu wa makalásin.