Search form

Mateo 13:15

15Ata nagkulnit tin ya uray daya tul-tolay. Ay pinagbangngag da daya talínga da ngin, ay se pinagkúláp da daya mata da. Ata galù da nga makagìna da se makasingan da, ay maawátan da se masingan da ya kà-kàwaán da. Ay magulli da kiyà,’ nán ne Dios, ‘ay pakawanan kuda kadaya bas-básul da,’

nán na.