Search form

Mateo 13:17

17Ay kurug ya nán ku kadakayu nga adu kadatu pagbàbànánan ne Dios kitun se datu namáru wa tolay ya maminya tutu wala nga makasingan kadaya nas-asingan nu se makagìna kadaya nag-agìna nu ngamay akkan da nga nasingan se nagìna.”