Search form

Mateo 13:18

Tu nangngilaw-lawág ne Jesus kitu pangárig panggap kitu tolay ya nagwárit ka aggì

(Mar 4:13-20; Luc 8:11-15)

18“Ay gìnán nu lugud ya kepapannán natu pangárig mepanggap kitu tolay ya nawe nagwárit ka aggì.