Search form

Mateo 13:19

19Nu atán makagìna kiya bàbànán na mepanggap ki angngituráy ne Dios, ay se akkan na nga maawátan, ay umbet te Sairu wa mangippà kitu nagìna na. Túyán ya árig datu aggì a nagdattág ki dálen.