Search form

Mateo 13:31

Ya pangárig mepanggap kiya bì-bitì a bukal

(Mar 4:30-32; Luc 13:18-19)

31Ay uwad manin na isa nga pangárig ga nebàbànán ne Jesus kadatu tolay. Ay nán na, “Ya pangiturayán ne Dios, ay meárig pe kiya bukal kaykayu nga mustása nga nemúla naya isa nga tolay.