Search form

Mateo 13:35

35Kinuwa na datun ta senu màwa nga kurug tu kinagi natu pagbàbànánan ne Dios kitun nga nán na, “Idalen ku ka pangárig ya makibàbànán kaggída. Ay ipakammù kaggída ngámin daya akkan pikam ma nepakammu panda kitu nekàwa nedi ya kalawagán,” nán na.