Search form

Mateo 13:38

38Ay tu tálun, ay ya kalawagán ni. Datu napiya nga aggì, ay ittu dayán daya itur-turayán ne Dios. Ay datu kaddat, ay ittu dayán daya itur-turayán ne Sairu.