Search form

Mateo 13:39

39Ay tu kumalínga kiyà nga ittu ya nangiwárit kaggída, ay e Sairu. Tu kagáni da, ay ittu ya ipappanda naya kalawagán. Ay datu maggáni ay daya anghel.