Search form

Mateo 13:40

40Ay nu wà ummán naya kaurnung se kasìdug datu kaddat, ay ummán pe kiyán ya màwa kadaya nadakè a tolay kiya ipappanda naya kalawagán.