Search form

Mateo 13:51

Ya pangárig panggap kadaya baru se dadán na kuw-kuwa

51Ay se yala saludsúdán ne Jesus datu tù-tùgúdán na nga nán na, “Maawátan nu ngámin dedi?” nán na. “Ò,” nán da nga summungbát.