Search form

Mateo 13:6

6Ay kane sumínág, ay nalaylay da ngala se nakarsiyán da ta áwan da pànang nga gamut.