Search form

Mateo 14:16

16Ay nán ne Jesus, “Akkan da masápul ya mawe. Iddán nuda ka kanan da,” nán na.