Search form

Mateo 14:20

20Ay nangán da ngámin, ay nabtug da ngámin pe. Ay nakùnud pikam datu tù-tùgúdán na ka sangapúlu se duwa baki nga bunna da.