Search form

Mateo 14:30

30Ngamay kane màmud na tu báli, ay nagansing. Ay ittu win tu inanggayát na nga umlad din. Ay tútu nakasáraw nga nán na, “Apu alà nà!” nán na.