Search form

Mateo 14:8

8Ay gapu ta binílin natu ina na, ay nán na, “Iddem kiyà kídi yin ya úlu ne Juan na marammawtisár, ay ippáy mu kiya paláter,” nán na, áta ittu tu pekagi natu ina na.