Search form

Mateo 15:10

Daya mamaragit kiya tolay

(Mar 7:14-23)

10Ay pinaderun ne Jesus datu adu wa tolay, ay se na nán kaggída, “Gìnán nu ya ikagiyán ku, ay se awátan nu pe.