Search form

Mateo 15:2

2“Taanna, tura akkan kurugan daya tù-tùgúdán mu ya nesur-súru wa gangay datu mannákam tada mepanggap kiya panagbaggu? Mangán da ngala nga akkan na magbaggu,” nán da.