Search form

Mateo 15:21

Tu angngurug natu babay nga iCanaan

(Mar 7:24-30)

21Ay nagtálaw we Jesus kitúni, ay se yala nawe kitu giyán nga adanni ka Tiro se Sidon.