Search form

Mateo 15:28

28Ay tútu nán ne Jesus kitu babay, “Abay pànang kurug ya angngurug mu. Ay màwa kurug ya piyám ma màwa,” nán na. Ay kitun kam ma oras, ay bumílag tu an-anà na ngin.