Search form

Mateo 15:32

Tu nammangán ne Jesus kadatu appát ríbu wa tolay

(Mar 8:1-10)

32Ay kirrawán ne Jesus datu tù-tùgúdán na, ay se na nán kaggída, “Makalakkán nà kadedi ya tolay, áta tallu nga algaw da ngin na nebul-bulun kadàtada kídi ya giyán. Ay áwan da nga kanan nin. Ay akkan kuda piyán papannan na sibbibisin ta get nu mullaullap da kiya dálen,” nán na.