Search form

Mateo 15:33

33Ay nán datu tù-tùgúdán na kaggína, “Ay kawà na nád ya pangalakkán tada kídi ir-ir-er ka maanáy nga ipakkán tada kadedi ya adu pànang nga tolay?” nán da.