Search form

Mateo 15:34

34Ay nán ne Jesus kaggída, “Piga pikam tu sinápay nu ta?” nán na. “Ay atán pikam pittu, ay se atán pe ya bittè a bibittì a sissida,” nán datu tù-tùgúdán na.