Search form

Mateo 15:8

8‘Dayáwan dà dedi ya tolay ngamay kiya úni da ngala. Ata ya kurug na, ay adayyu daya ur-uray da kiyà.