Search form

Mateo 16:11

11Ay tura nu akkan pikam mala nga maawátan nga akkan wayya nga panggap ka sinápay tu nán ku kadakayu! Taronan nu ya ammal-palabbád daya Pariseo se daya Saduceo,” nán na.