Search form

Mateo 16:13

Tu inangngagi ne Pedro nu iinna kurug ge Jesus

(Mar 8:27-30; Luc 9:18-21)

13Ay kane atán de Jesus se datu tù-tùgúdán na kitu giyán na sakúpan naya íli Cesarea ka Filipos, ay sinaludsúdán ne Jesus datu tù-tùgúdán na nga nán na, “Inna ngà kanu wa nán daya tolay, iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay?”