Search form

Mateo 16:2

2Ngamay nán ne Jesus nga summungbát kaggída, “Nu masir-sirbut ya mata, ay se nu wa masingan na mangarindadága ya lángit, ay nán nu wa napiya ya kalawagán kaláwa.