Search form

Mateo 16:25

25Ata ngámin daya magkikenga kiya biyág da mepanggap kiyà, ay tú dayán daya mangiwágà kiya pakabiyágan da kuma ka áwan panda. Ngamay daya mewágà ya biyág da gapu kiyà, ay tú dayán daya makasuwà kiya pakabiyágan da ka áwan panda.