Search form

Mateo 16:26

26Ata áwan wayya magun-ud naya isa nga tolay oray nu kuw-kuwa na ngámin ya atán kídi ya kalawagán, nu killotán na ya pakabiyágan na kuma ka áwan panda! Ay áwan pe wayya nga mabalin na idde naya isa nga tolay ta senu málà na ya pakabiyágan na ka áwan panda.