Search form

Mateo 16:28

28Kurug idi ya kagiyan ku kadakayu, nga atán da kadakayu kídi ya akkan matay panda kiya akasingan da kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay nga mangitur-turáy,” nán na.