Search form

Mateo 16:5

Ya agtaron da kadaya isur-súru daya Pariseo se daya Saduceo

(Mar 8:14-21)

5Ay kane din na atán datu tù-tùgúdán na ngin kitu panidmáng natu pisung, ay nadamdam da nga naligpanán da ya nagbálun ka sinápay.