Search form

Mateo 16:6

6Ay gapu ta piyán ne Jesus nga pagtaronan datu tù-tùgúdán na kadatu isur-súru datu Pariseo se datu Saduceo, ay tútu nán na kaggída, “Sin-sinnan nu se taronan nu ya ammal-palabbád daya Pariseo se daya Saduceo,” nán na.