Search form

Mateo 16:8

8Ngamay ammu ne Jesus tu pagbàbànánan da, ay tútu nán na kaggída, “Tura nu agpà a pagbàbànánan ya áwan nakapangitúgut ka sinápay kadakayu! Inagkabittì naya angngurug nu ta!” nán na kaggída.