Search form

Mateo 17:12

12Ngamay kagiyan ku kadakayu nga inumbet tin tu Elias may akkan nalas-lásin daya tolay. Ay kinuwa da kaggína tu piyán da kampela ngin. Ay ummán pe kiyán ya kuwaan da kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Par-parigátan dà pe,” nán na.