Search form

Mateo 17:22

Nepakammu manin ne Jesus ya katay na

(Mar 9:30-32; Luc 9:43-45)

22Ay kane magguurnung manin de Jesus se datu tù-tùgúdán na ka Galilea, ay nán ne Jesus kaggída, “Iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay ipatiliw dà.