Search form

Mateo 17:9

9Ay kitu annagut da kitun na bantay, ay binil-bílin ne Jesus da nga nán na, “Akkan nu kag-kagiyan ki oray iinna tu nasingan nu panda kiya ilaltù a nengágan da kitun ka An-anà Tolay,” nán na.