Search form

Mateo 18:1

Ya kangatuwán kiya pangiturayán ne Dios

(Mar 9:33-37; Luc 9:46-48)

1Ay kitun na oras, ay ummadanni datu tù-tùgúdán ne Jesus kaggína nga nán da, “Inna nád ya kangatuwán kiya pangiturayán ne Dios?” nán da.