Search form

Mateo 18:12

12“Kiya kapanunútán nu, nágan naya kuwaan naya isa tolay nu ra la nga nawagwag ya isa kadaya magatut ta karneru na nga ipas-pastor na? Ay gángay á nga panáwan na datu siyám púlu se siyám kitu pagpastuwán na, ay se na nga we sapúlan tu nawagwag.